Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Intacto

Als GZ-therapeut voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding, heb ik met mijn cliënten een vertrouwensrelatie, die is gebaseerd op directe en dikwijls langlopende contacten. Binnen deze vertrouwensrelatie voel ik me verplicht, om uiterst zorgvuldig om te gaan met de gegevens van cliënten.

31 Mei 2018

Anna Marie Buwalda

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en over mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Praktijk voor Haptotherapie en Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding

In mijn praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goede zorg te kunnen bieden en nodig om uw behandeling administratief en financieel te kunnen afhandelen.

 

Mijn plichten als (enig) praktijkeigenaar

Binnen Intacto ben ik als enig eigenaar verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in mijn praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortvloeien, voldoe ik als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk,
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit kan rechtsreeks door mij gebeuren, maar ook via een formulier of via de Intacto website.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is een beoordeling die ik maak.

 

Uw rechten als cliënt

Als cliënt heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en zo ja, welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan niet worden tegemoetgekomen, als het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander, of als de gegevens op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk aan mij kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook worden behartigd door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting

Leeftijd en overlijden

 • De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten daarom zelf hun rechten uitoefenen.
 • Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien kan worden verondersteld, dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad, of dat er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij mij.

 

De gegevens

De gegevens die ik van u verwerk;

 • de gegevens, zoals u die verstrekt door middel van het invullen van het intakeformulier;
 • eventueel daarna mondeling of schriftelijk door u verstrekte gegevens, voor zover deze gegevens relevant zijn met betrekking tot de hierboven genoemde specifieke doeleinden;
 • de op grond van uw specifieke toestemming door andere hulpverleners verstrekte gegevens, voor zover deze gegevens relevant zijn met betrekking tot de hierboven genoemde specifieke doeleinden;
 • verslagen van sessies, (tussen)evaluaties en de eindevaluatie;
 • uw afspraken in de praktijkagenda, alsook uw facturatie- en betalingsgegevens;
 • uw telefoonnummer en eventuele chatgegevens in mijn mobiele telefoon.

 

Toegang

Naast ikzelf, hebben de volgende personen, c.q. instanties toegang tot uw gegevens;

 • iemand t.b.v. ICT-beheer en administratie, deze persoon is tevens mijn vervanger om te zorgen dat mijn praktijk aan haar verplichtingen kan voldoen, als ik dat niet kan;
 • mijn accountantskantoor heeft toegang tot uw afspraak- (data en tijden), factuur- en betaalgegevens.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden, uw uitdrukkelijke toestemming nodig heb. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener worden doorbroken, maar ook wanneer moet worden gevreesd voor een ernstige bedreiging van uw gezondheid, of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal worden uitgewisseld met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld de huisarts).

 

Uitwisseling gegevens

Nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, wissel ik mondeling en/of digitaal op een veilige en betrouwbare manier, relevante gegevens uit met andere zorgverleners.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of over mijn omgang met uw persoonsgegevens, dan ga ik hierover graag met u in gesprek.